Wednesday, December 16, 2015

Surat Yusuf kepada Francis Light (MS40320/3 folio 67) berkenaan kes perbicaraan harta

Al-Shams wa al-Qamar

Bahawa ini menyatakan kirim tabik daripada Yusuf, disampaikan Tuhan kita Hannan al-Mannan apalah kiranya kepada pihak majlis Dato’ Gurnador yang bertahta dalam daerah bandar Pulau Pinang, ialah yang sangat bijaksana, barang suatu ahwalnya dangan segala sahabat handainya karib dan ba’id dan ialah yang sangat mengasihani segala fakir dan miskin. Maka masyhurlah pada segala tanah timur dan barat akan warta yang baik, barang ditambahi Allah kebesarannya serta perkasa pada segala seterunya dengan tolong Tuhan Wahid al-Qahhar, amin ya Rab al-‘alamin wa ba’dah.

Friday, December 4, 2015

Surat Abdul Rahim Haji Abdullah Melaka kepada Francis Light (MS40320/3 folio 65 & 66) berkenaan mengutip hutang daripada Nakhoda Pu Pali (19 Rabiul Akhir 1207, 4 Disember 1792)

Ya Qadiya al-Hajat

Bahawa warkah al-ikhlas yang terbit daripada fua[d] al-azkiah yang termaktuba dalam secarik suhuf al-tamam. Wa as-solat wa al-salam ala saiyid al-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka inilah al-salamullah Malik al-Alam yang dipesertakan dengan beberapa tahmid yang terafdal, doa yang terakmal, dihiasi dalamnya tahiyyat al-kiram, sudi dengan tecari(?) ala al-dawam, yang tiada berkeputusan fi jami’ al-lail wa al-ayyam, iaitu da[ri]pada Encik Abdul Rahim bin Haji Abdullah yang bernaung dalam bandar negeri Melaka, barang diwasalkan tuan kita seru alam, apalah kiranya datang kepada Senyur Gurnador yang mempunyai perin[t]ah dalam negeri Pulau Pinang Darul Aman, telah beroleh martabat kebesaran dan kemuliaan daripada Tuhan kita seru alam, serta mempunyai perangai pada hal melakukan atas segala sahabat handai taulannya, lagi pengasih dan penyayang akan segala dagang yang musyafir ialah sangat kebilangan daripada tiap2 negeri, istimewa kepada segala samanya raja2 yang adil pada hal memerintahkan segala pekerjaan yang sempurna, waba’du.

Surat Tengku Raden Muhamad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 64) berkenaan hamba Tenu (5 Syawal 1206, Ahad, Tahun Alif, 27 Mei 1792)

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan muafakat yang tiada berkesudahan daripada Tunku Raden Muhammad, mari sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang aqil bijaksana, yang telah masyhur kedengaran sampai kemana mana, perintah bersahabat hina dina.

Surat Tengku Raden Muhamad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 63) berkenaan masalah jenayah bunuh di lautan

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan, muafakat yang tiada berkesudahan, selagi ada cakerawala matahari dan bulan, kepada pihak bersahabat handai dan taulan, daripada Tengku Raden Muhamad sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang aqil bijaksana, telah masyhur sampai kemana mana, kepada pihak bersahabat yang sempurna, sampai ke barat lalu ke timur kedengaran bahana.

Surat Raja Ali Selangor kepada Francis Light (MS40320/3 folio 62) untuk meminjam wang selaksa rial

Al-Shams wa al-Qamar

Bahawa ini surat tulus dan ikhlas serta suci hati putih hati, iaitu daripada Raja Ali, barang disampaikan Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya datang kepada sahabat kita Gubenor Pulau Pinang yang beroleh perintah di bawah kompeni Inggeris yang beroleh nama sekalian kepada orang Islam negeri timur ini, amma ba'dah.

Wednesday, December 2, 2015

Salinan Surat Perjanjian Laksamana Kedah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 60) berkenaan ambilan yang dihantar ke Salang (22 Syawal 1181 = 12 Mac 1768)

Qawluhu al-Haq

Ini disalin daripada daftar besar diberi pergi ke Salang di suruh beri pada Orang Kaya Light Kapitan Dewa Raja, minta dikeluarkan beri mari. Ha.

Surat Tengku Raden Muhammad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 59) berkenaan perjanjian untuk membuka perniagaan di Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan selagi ada perkitaran bulan dan matahari dalam cakerawala, daripada Tengku Raden Muhamad ibn Pangeran Sharif, sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang amat bijaksana pada segala pekerjaannya.

Surat Tengku Raden Muhamad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 58) berkenaan masalah penebusan Mak Banun anak beranak

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan muafakat yang tiada berkesudahan selagi ada cakerawala matahari dan bulan kepada pihak bersahabat handai dan taulan, daripada Tengku Raden Muhamad mari sampai kepada sahabat beta Guanador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhur sampai ke mana mana, dari atas angin dan ke bawah angin kedengaran bahana pada perintah kebajikan kedua pihaknya dengan sempurna.

Tuesday, December 1, 2015

Surat Francis Light kepada Laksamana Kedah (MS40320/3 folio 56) berkenaan hutang Cik Sama, Cik Cak dan Bendahari Muhamad Lebai dan Surat jawapan daripada Sultan Abdullah Kedah

[Surat 1: Daripada Francis Light kepada Laksamana]

Ya ‘Aziz al-Karim

Surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta, Gurnador Pulau Pinang, sampai kepada sahabat beta Dato’ Laksamana yang amat mulia, wa ba’du.

Surat Raja Muda Kedah di Perlis kepada Francis Light (MS40320/3 folio 55) berkenaan penyiasatan kes kematian Haji Ali

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas serta kasih mesra sedia yang tiada berputusan daripada beta Raja Muda yang di atas pekerjaan di kota Indera Kayangan, sampai kepada sahabat beta Gurnador yang di atas kebesaran dan kemuliaan di kota Pulau Pinang yang amat arif bijaksana, telah tergah masyhurlah ke mana2 dari atas angin dan bawah angin, lagi pandai pada jalan berkasih kasihan dengan segala handai taulan dan amat budiman dan setiawan dermawan pada segala fakir miskin. Maka yang demikian itu janganlah berubah2 selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan, dengan perangai yang lemah lembut pada pihak kebajikan aktar(?).

Surat Encik Lu Ngak kepada Francis Light di Salang (MS40320/3 folio 54) berkenaan penghantaran dagangan ke Salang

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas daripada saya, Encik Lu Ngak yang bermakam di bandar Perlis kota Indera Kayangan di negeri Kedah Darul Aman, datang kepada pihak sahabat saya Kapitan Light Dewa Raja yang istirehat di negeri Salang, yang amat mengasihi handai taulan selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan, nantiasa kasih tiada berputusan, yang pandai memerintahkan dengan segala sahabatnya bersetiawan, telah masyhurlah arif bijaksana dengan perangai yang sempurna, sampailah gahnya ke mana mana, dari atas angin dan ke bawah angin kedengaran bahana. 

Monday, November 30, 2015

Surat Penggawa Tua Kedah kepada Piya Rat (MS40320/3 folio 53) menyatakan bahawa beliau tidak boleh pergi ke Salang

Ya Hannan

Adinda penggawa maklumkan surat kasih sayang ke hadrat kekanda Piya Rat kapitan yang teramat Aziz al-Karim, bertambah2 martabat ketinggian dan kebesyaran serta sangat kasih mengasih pada segala handai taulan, melimpahkan rahmat atas segala fakir dan miskin, melanjutkan mahabbat al-mukarram menyukakan hati segala handai yang setiawan serta dengan bijaksana lagi dermawan, pandai mengambil hati segala hamba Allah Ya Za al-Jalal Wal Ikram.

Surat Nakhoda Marikan (Raja Pahlawan Ali Khan) kepada Kapten Scott (MS40320/3 folio 52) berkenaan harga pinang di Acheh

Kasih serta sayang daripada Nakhoda Marikan iaitu Raja Pahlawan Ali Khan sampai kepada Tuan Kapitan Uskat yang istirehat.

Sunday, November 29, 2015

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 51) berkenaan masalah orang-orang dari Bernam

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur perintah keraja kebajikan. 

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 50) berkenaan permintaan wang daripada Siam dan masalah ekonomi di Kedah

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta Sultan Abdullah sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang. 

Surat Sultan Abdullah Mukaram Shah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 49) berkenaan tuduhan untuk membunuh Francis Light

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang bijaksana lagi arif memerintahkan segala pekerjaan, telah masyhur pada segala negeri.

Tuesday, November 24, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 46) berkenaan permintaan 50 koyan beras dan mata-mata menangkap orang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Alauddin Johan Berdaulat Aceh kepada Francis Light (MS40320/3 folio 45) berkenaan jualan lada dan kuda

Insya Allah Taala, ini surat terbit di dalam kain kalbu, iaitu keluar di dalam kota cahaya permata, sampai pihak wajah sahabat kita Komodor Light.

Francis Light (MS40320/3 folio 44)

[MS40320/3 f.44v]

Ini surat akan Komander Light.

Surat Nakhoda Pu Saleh kepada Francis Light (MS40320/3 folio 43) berkenaan kapal yang dibawa lari dan peperangan yang berlaku di Acheh sekarang

Salam doa banyak2 siang dan malam tiada berputusan iaitu daripada Tuan Nakhoda Pu Saleh, barang disampaikan Allah Subhanahu wa Taala jua kiranya kepada saudara hamba iaitu Tuan Komandur Light yang telah ada sudah banyak kasih akan hadrat tuan kita di Aceh bandar Dar al-Salam, 

Monday, November 23, 2015

Surat Nakhoda Pu Ali Acheh kepada Francis Light (MS40320/3 folio 42) berkenaan barang dagangan pinang dan papan dan hadiah kain kepada Francis Light

Ya Qadiy al-Hajat

Alhamdulillah rab al-‘alamin wa al-‘aqibat lilmuttaqin wala ‘udwan illa ‘ala al-zalimin yau tul Allah zaman ‘umruh bil a’mal al-saleh wazaduhu khairan fi kulli yaum walailat wa ihsan ila yaum al-din serta diiring dengan beberapa puji yang indah2 dan beberapa rindu serta dendam yang tiada bermasa dan ketika, pada siang dan malam, iaitu daripada Tuan Nakhoda Pu Ali, barang disampaikan Allah Subhanahu wa Taala kiranya kepada saudara hamba Tuan Kapitan Mister Leh yang dipeliharakan Allah daripada segala mara bahaya dan ditambahkan oleh Tuhan kita Jalil al-Jabbar akan umurnya min dar al-dunya ila dar al-aman dan yang masyhurlah segala nenggeri yang lain nama yang kebajikan dan beberapa puji dalamnya tiada berkeputusan, amma ba’du.

Surat Saudagar Raja kepada Francis Light (MS40320/3 folio 41) berkenaan penghantaran 10 koyan beras, pembayaran hamba dan kerani yang lari ke Pulau Pinang

Al-Rafiq al-A’la

Diperhamba Dato’ Saudagar Raja maklumkan sembah ke hadrat Dato’ Tuan Gurnador yang dalam aman Tuhan seru alam sekalian.

Monday, November 16, 2015

Surat Syahbandar Nakhoda Pu Saleh kepada Francis Light (MS40320/3 folio 40) berkenaan bekalan lada (27 Muharam, Ahad)

Ini surat serta tulus dan ikhlas serta suci hati yang tiada tirai dan hijab dalamnya iaitu daripada Syahbandar Tuan Nakhoda Pu Saleh bifadlika Allah Malik al-Rahman yang di dalam negeri Aceh bandar Dar al-Salam, barang disampaikan Tuhan Allah Al-Rahman jua kiranya kepada pihak sahabat kita Gurnador Kapitan Light yang telah bermakam sekarang di Pulau Pinang dan yang telah dipeliharakan Tuhan Azza Wajalla jua kiranya daripada segala mara bahaya seterunya serta bertambah2 selamat atasnya amin, waba’du.

Sunday, November 15, 2015

Surat Pu Chat kepada Francis Light (MS40320/3 folio 39) berkenaan harga pinang dan lada, 21 Muharam 1201, Tahun Dal (13 November 1786)

Qawluhu al-Haq

Surat cap Pu Chat beri taruh pada Dato’ Gurnador Pulau Pinang.

Surat Tengku Panglima Besar Selangor kepada Francis Light (MS40320/3 folio 38) memaklumkan barang dagangan yang dihantar

Nur al-Shams Wa al-qamar

Bahawa ini surat tulus dan ikhlas serta putih hati yang amat hening dan jernih, iaitu daripada Tengku Panglima Besar yang di dalam negeri Selangor, barang disampaikan Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya datang kepada sahabat kita Senyur Gurnador yang memerintahkan Pulau Pinang dan sangatlah masyhur warta yang ihsan itu pada segala negeri di Timur itu serta memelihara segala dagang senteri yang keluar masuk serta duduk dengan sihat dan afiat ala al-dawam, amin ya rab al-alamin, wa ba’dahu.

Thursday, November 12, 2015

Surat Raja Muda Perlis kepada Francis Light (MS40320/3 folio 37) berkenaan permintaan budak perempuan daripada Francis Light (Selasa, 1 Syaaban 1202 Tahun Dal Awal / 6 Mei 1788)

Al-Musqah

Surat tulus ikhlas berkasih kasihan muafakat yang tiada berputusan selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan daripada beta Raja Muda yang memerintah negeri Perlis Bandar Indera Kayangan datang kepada sahabat beta Gurnador yang empunya perintah bandar Pulau Pinang yang termasyhur gah kepujian pada segala negeri atas angin dan bawah angin dan gagah perkasa bijaksana pada kerja perang di laut dan lagi pandai pada jalan berkasih kasihan dengan segala handai taulannya.

Senarai hutang Dato Raja Dewa Makota, Dato Raja Pahlawan dan Bendahari Muhamad Lebai dengan orang Pulau Pinang (MS40320/3 folio 36) pada Ahad, 14 Zulhijah 1200, tahun Jim (8 Oktober 1786)

Qawluhu al-haq

Pada tarikh seribu dua ratus tahun pada tahun Jim, empat belas haribulan Zulhijah pada hari Ahad, bahawa pada ketika itu, ini menyatakan, maka adalah Panglima Long Abas membawa daftar pihutang Dato’ Raja Dewa Makota dan Dato’ Raja Pahlawan dan Bendahari Muhamad Lebai kepada orang Pulau Pinang. Tamat.

Tuesday, November 10, 2015

Senarai nama orang bekerja dan berhutang (MS40320/3 folio 35)

Pertama Aisah
Dan Kasim 
Dan Maulut
Dan Semail
Dan Du Rauf
Dan Pak Perak
Dan Du Manis
Dan Mukmin
Dan Jafar
Dan Dapat
Dan Cik Lah
Dan Qamar
Dan Mat
Dan Juru Mudi
Dan Panjang Epak
Dan Kamil
Dan Majid
Dan Itam
Dan Musa
Jumlahnya jadi sembilan belas orang laki laki yang boleh bekerja. Tamat.

Surat Laksamana Kedah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 34) berkenaan penyiasatan Lebai Itam dan Kanju Tambi dan talak oleh pandai emas terhadap isterinya

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta laksamana sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Thursday, November 5, 2015

Surat Dato Bendahara Batu Bahara (MS40320/3 folio 33)

[MS40320/3 f.33r]

Ini surat Dato’ Bendahara Batu Bahara.

Nov 88(?)
Dato Bendara Battubar

[MS40320/3 f.33v]

Qaw al-Haq

Senarai Nama orang bekerja menebas tanah di Pulau Pinang (MS40320/3 folio 32)

Sanah 71, pada tahun zai, pada bulan Rabiul Akhir, pada hari Jumaat, pada keti itu diperbuat surat di situ ada orang menembas di Light Raja.

Tuesday, November 3, 2015

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/3 folio 31) untuk memanggil Francis Light bertemu dengannya berkaitan persediaan angkatan perang Burma menyerang Phuket

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta Paduka Seri Sultan Abdullah mamlakat di negeri Kedah, sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhur sampai ke mana-mana.

Monday, November 2, 2015

Thursday, October 29, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 28) tentang penghantaran lembu dan kambing dan persiapan perahu dan senjata

Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq

Surat kasih sayang serta tulus dan ikhlas yang tiada berkeputusan selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan daripada cucunda Long Ismail, barang disampaikan Tuhan alam kepada nenda Tok Kapitan Light Dewa Raja Gurnador yang telah termasyhur gah kepujian pada segala negeri sebelah timur dan barat.

Wednesday, October 28, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 27) berkenaan penghantaran rakannya ke Singgora untuk mengutip hutang

Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq

Kasih sayang yang tiada berputusan selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan daripada cucunda Long Ismail datang kepada nenda Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur gah kepujian pada segenap negeri timur dan barat, sangat pandai memerintah laut dan darat, lagi arif bijaksana dan dermawan.

Monday, October 26, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 25) berkenaan perahunya yang telah dirompak

Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq

Kasih serta sayang yang tiada berkeputusan selagi ada perkitaran cakerawala daripada cucunda Long Ismail, barang disampaikan Tuhan seru alam kepada nenda Tok Kapitan Light Dewa Raja Gurnador Pulau Pinang yang telah termasyhur gah kepujian, pandai pada memerintah laut dan darat.

Sunday, October 25, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 24) berkenaan permintaan 100 orang untuk membantu Francis Light di Pulau Pinang

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang serta tulus dan ikhlas yang tiada berputusan selagi ada perkitaran cakerawala daripada cunda Long Ismail datang kepada nenda Tok Kapitan Light Dewa Raja, Gurnador Pulau Pinang yang telah termasyhur gah kepujian pada segenap negeri sebelah timur dan barat, pandai memerintah pada segenap perkaranya.

Thursday, October 22, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 23) berkenaan penerimaan kapas 7 bandela dan kiriman tembakau dan harga damar

[MS40320/3 f.23r]
Qawluhu al-Haq wa kalamuhu al-Sidq

Kasih serta sayang yang tiada berkeputusan daripada cucunda Long Ismail, datang ke hadrat nenda Tok Gurnador Pulau Pinang yang telah termasyhur gah kepujian pada memerintah segenap perkaranya.

Wednesday, October 21, 2015

Surat daripada Nakhoda Syeikh kepada Jogan Piyarat (MS40320/3 folio 22) berkenaan fitnah terhadapnya sehingga hartanya dirampas

Huwa Allah

Patik Nakhoda Syeikh, hamba yang hina, maklumkan sembah ke bawah kadam Jogan Piyarat, kapitan yang mulia lagi beroleh martabat yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi raja boleh menolong segala hal patik sekalian ini.

Wednesday, October 14, 2015

Surat Raja Diyang Metanang kepada Francis Light di Salang (Phuket) (MS40320/3 folio 20) meminta untuk bertemu Francis Light di Salang (Phuket)

Ya Aziz

Paduka anakanda Raja Diyang(?) Metanang maklumkan pada ke bawah hadrat Paduka ayahanda Kapitan Light yang beroleh pangkat darjat kebesaran dan kekayaan, yang beroleh kurnia daripada Raja Benua Siam, tempat ti[m]puh kesukaan duduk istirehat dalam negeri  Salang, dengan kemudahan yang amat besar, amat masyhurlah paduka ayahanda duduk dalam negeri Salang itu.

Monday, October 12, 2015

Surat Francis Light kepada Sultan Muhammad Jiwa Kedah (MS40320/3 folio 19) berkenaan meminta izin Sultan untuk membeli gajah

Ya Ghafur al-Rahim

[Surat 1, bahagian bawah, surat daripada Francis Light]
Daulat Tuanku Shah Alam ZilluLLah Fi al-‘Alam. Ampun Tuanku. Patik Kapitan Light Dewa Raja merafakkan sembah ke bawah cerpu Duli Yang Di Pertuan Besar serta patik mohonkan ampun beribu ampun penuh limpah sedia terjunjung ke atas jemala patik hamba, ampun Tuanku. 

Sunday, October 11, 2015

Thursday, October 8, 2015

Surat Tuan Sayid Muhammad Terengganu kepada Francis Light (MS40320/3 folio 17) berkenaan Belanda tidak benarkan timah dibawa keluar dari Perak ke Pulau Pinang

Qawluhu al-Haq

Ini ala[mat] surat daripada sahabat Tuan Sayid Muhammad Terengganu yang bernaun[g] di dalam Selangor yang amat miskin lagi da’if. Barang disampaikan Allah kepada Dato’ Gurnador yang istirehat al-khair negeri Pulau Pinang yang beroleh pangkat martabat kemuliaan, barang (ditatapi?) Allah dalam negeri Pulau Pinang kiranya, ba’dahu.

Tuesday, October 6, 2015

Surat Saudagar Raja kepada Kapten Scott (MS40320/3 folio 16) memohon 60 bandela kapas dan kiriman 400 buah menggusta

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada perhamba Saudagar Raja, sampai kepada Kapitan Uskat yang arif lagi bijaksana, telah masyhur ke mana2.

Surat Penggawa Telebang kepada Francis Light di Salang (MS40320/3 folio 15) berkenaan masalah hutang dan penjualan padi

Ya Qadiya al-hajat

Surat tulus ikhlas daripada adinda iaitu penggawa yang istirehat di bandar Telebang negeri Terang, datang kepada kekanda, Kapitan Laik Dewa Raja dalam negeri Kota Salang yang amat mengasih handai taulan, selagi ada perkitara[n] cakerawala matahari dan bulan, sentiasa kasih dan sayang tiada berputusan, yang pandai memerintahkan dengan segala sahabat handai bersetiawan. Telah masyhurlah arif bijaksana dengan perangai yang sempurna, sampailah gahnya ke mana-mana, dari atas angin dan ke bawah angin kedengaran (bahasa?).

Sunday, October 4, 2015

Daftar Senarai Pembeli Nibung Beserta Harganya (MS40320/3 folio 13 & 14)

[MS40320/folio 14 verso]
Babat fasal nibung pada Cik Sah dua ratus, harganya sepuluh riyal seemas
Sebagai pada Panglima Dua Hakim nibung lima ratus lima puluh, harganya tiga puluh tiga riyal.
Sebagai pada Mu’alim Bongsu nibung dua ratus, harganya dua belas riyal.
Sebagai pada orang Kedah seratus nibung, harganya enam riyal.

Saturday, July 25, 2015

Tuesday, July 7, 2015

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 158) berkenaan perbezaan daftar pengambilan barangan

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana lagi arif, telah masyhur ke mana-mana.

Monday, July 6, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 155) berkenaan perbezaan bayaran antara Saudagar Raja dan Kapten Scott dan penghantaran Setia Raja membawa daftar ke Pulau Pinang untuk menyelesaikannya

Al-Mustahaqqah


Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang bijaksana lagi arif, telah masyhur ke mana-mana.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 11) 12 Jamadil Awal 1206 Tahun2 Alif, 7 Januari 1792 berkenaan kes rompakan orang-orang Cina di Pulau Sayak dan rompakan sampan di Kuala Muda

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan, muafakat yang tiada berkesudahan, daripada beta mari sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang baik budi bahasa kepada pihak bersahabat senantiasa.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 70) berkenaan hadiah keris kepada Jeneral di Benggala serta ketiadaan balasan surat terhadap surat-surat yang telah dihantar kepada Jenderal di Benggala

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 69) memaklumkan terima kasih atas hadiah Jenderal Benggala serta perbincangan tentang isi perjanjian Pulau Pinang adalah tidak berubah daripada dahulu

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 68) meminta meriam kecil dan tentang penghantaran beras ke Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur kepada pihak perintah kebajikan.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 67) meminta Francis Light datang mengadap segera bagi membincangkan surat daripada Raja Siam dan Sultan Selangor

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Senyur Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 66) tentang permintaan Raja Benua Siam sebanyak 200 perahu dan 10,000 orang dari Sultan Kedah

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 65) tentang surat perjanjian dengan Jenderal Benggala hendaklah dibuat mengikut perbincangan yang terdahulu

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang daripada beta sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang sangat setiawan pada berkasih-kasihan pada segala handai taulannya. Amma ba'du.

Tuesday, June 30, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 57) berkenaan penghantaran Cik Awi untuk menerima khabar rahsia

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang dan tulus ikhlas yang tiada berputusan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang. 

Surat Puan Lina kepada Marsden, 7 November 1784 (MS40320/2 folio 52, 53) bertanyakan keadaan 2 orang anaknya

1784 hijrah nabi pada 7 haribulan November, pada pukul 4 siang, hari minggu adanya. 

Bahawa ini alamat surat serta tabik banyak-banyak datang daripada Encik Lina yang duduk di dalam kebu[n] di tengah Padang dalam negeri Pulau Perca jua adanya. Syahidan barang disampaikan Allah kiranya datang pada tuan saya, Tuan Mister Marsden yang duduk di dalam negeri sama-sama anak saya Nona Ketek dengan Nona Gadang adanya. Itu pun saya sangat percaya pada Allah dan pada malam dan siang, Tuan Allah kasih umur tuan panjang sama-sama anak saya kedua beradiknya di dalam dunia ini jua adanya, wa ba'dahu.

Thursday, May 21, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 59) berkenaan perniagaan Sultan yang diurus oleh Saudagar Raja

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang arif lagi bijaksana, telah masyhur ke mana-mana.


Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 64) berkenaan penangkapan orang yang lari serta permintaan kapur dari Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang dan tulus ikhlas yang tiada berputusan selagi ada cakerawala matahari dan bulan daripada beta sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Monday, May 18, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah (MS40320/10 folio 56) berkenaan masalah hutang Maharaja Lela, harga beras, papan jati dan tali sabut

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 55) memulangkan kain Bugis dan penyerahan lembu

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 54) untuk menumpangkan Saudagar Sulaiman ke Madras

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang dan tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 53) berkenaan budak-budak yang lari ke Pulau Pinang

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 52) tentang penerimaan kaki dian, cermin, kain baldu, ubat bedil kecuali senapang yang belum sampai

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 51) meminta Francis Light datang mengadap tentang surat ke Benggala

Qultu

Surat tulus ikhlas beta Yang Dipertuan sampai kepada sahabat beta Kapitan Light Dewa Raja serta sampai surat beta ini.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 50) tentang penerimaan belerang, timah di Kuala Muda serta hutang Seri Maharaja Dewa

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 49) tentang permintaan Gabenor Jeneral terhadap Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Tuesday, May 12, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 41) berkenaan surat dari Gabenor Jeneral di Benggala yang diminta untuk dijawikan serta hadiah daripadanya berupa pistol dan senapang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 40) berkenaan dagangan kain dan opium

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 38) berkenaan penyelesaian hutang Saudagar Sulaiman

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 37) berkenaan penerimaan opium, ubat bedil, kain baldu dan meminta dikurangkan harga cermin dan kaki dian

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Wednesday, May 6, 2015

Indeks Surat MS40320 Volume 3

Indeks Surat MS40320 Volume 3


Surat
Folio
Daripada
Kepada
Tarikh
1
Surat 7
Francis Light 
Saudagar Raja 
 15 April 1787
2
 Folio 1
 Francis Light
 Saudagar Raja
17 April 1787 
3
 Folio 1
 Francis Light
 Saudagar Raja
20 Rejab, Selasa, 8 Mac 1787 
4
Folio 1
Francis Light 
Saudagar Raja 
3 Rejab, 21 April 1787 
5
 Folio 1
Francis Light 
Saudagar Raja 
11 Rejab, 29 April 1787 
6
 Folio 2
Francis Light 
 Saudagar Raja
16 Jamadil Awal (1201), 6 Mac (1787)
7
 Folio 2
 Francis Light
Saudagar Raja 
25 Jamadil Awal,  16 Mac 1787
8
 Folio 3
 Francis Light
 Saudagar Raja
 3 Jamadil Akhir, Sabtu, 24 Mac 1787
9
Folio 3
Surat 4
Francis Light
Saudagar Raja
3 April 1787
10
Folio 4
Surat 5
Francis Light
Saudagar Raja
19 Jamadil Akhir, 8 Mac
11
Folio 4
Surat 6
Francis Light
Saudagar Raja

12
Folio 5
Surat 15
Francis Light
Saudagar Raja
2 Jamadil Akhir, 22 Mac 1787
13
Folio 5
Surat 16
Francis Light
Saudagar Raja
26 Jamadil Akhir, Ahad, 1787
14
Folio 5
Surat 17
Francis Light
Saudagar Raja
19 Jamadil Akhir
15
Folio 6
Surat 12
Francis Light
Saudagar Raja
22 Rejab
16
Folio 6
Surat 13
Francis Light
Saudagar Raja
24 Rejab, 12 Mac 1787
17
Folio 6
Surat 14
Francis Light
Saudagar Raja
13 Jamadil Akhir, 3 April 1787
18
Folio 7
Surat 18
Francis Light
Saudagar Raja
2 Rejab, Jumaat, 21 April 1787
19
Folio 7
Surat 19
Francis Light
Saudagar Raja
2 Rejab, Jumaat, 21 April 1787
20
Folio 7
Surat 20
Francis Light
Saudagar Raja
28 Rejab, Selasa, 15 May 1787
21
Senarai Penduduk Pulau Pinang
Keling, Melayu, Acheh dan Tenu

22
Senarai Penduduk Pulau Pinang
Keling, Melayu, Acheh dan Tenu

23
Senarai pengambilan kapas

3 Jamadil Awal, Isnin, Tahun Wau
24
Saudagar Raja di Kedah
Francis Light
15 Shawal
25
Saudagar Raja di Kedah
Francis Light
15 Zulhijjah 1203 Tahun2 Ba (5 September 1789)
26
Senarai daftar pembeli nibung

T.T
27
Penggawa Telebang, negeri Terang
Francis Light di Salang
T.T
28
Saudagar Raja
James Scott
27 Syawal
29
Sayid Muhammad Terengganu
Francis Light
7 Safar, Ahad
30
Saudagar Raja
Francis Light
28 Jamadil Akhir 1203 Tahun2 Ba (26 Mac 1789)
31
Francis Light
Sultan Muhammad Jiwa Kedah
16 dan 18 Syawal
32
Raja Diyang(?) Metanang
Francis Light
T.T
33
Saudagar Raja
Francis Light
2 Jamadil Akhir 1202 Tahun2 Ba (10 Mac 1788)
34
Nakhoda Syeikh
Jogan Piyarat
T.T
35
Cunda Long Ismail
Francis Light
16 Safar, Jumaat
36
Long Ismail
Francis Light
16 Rabiul Akhir, Isnin
37
Long Ismail
Francis Light
14 Muharam, Isnin
38
Surat Perjanjian Mek Mas

29 Ramadhan 1198 tahun Alif, hari Selasa (17 Ogos 1784)
39
Long Ismail
Francis Light
9 Ramadhan, Selasa
40
Long Ismail
Francis Light
Jamadil Akhir?
41
Sultan Abdullah 
Francis Light
16 Rejab, Jumaat
42
Senarai Hutang Raja Pahlawan, Raja Dewa Makota dan Bendahari Muhammad Lebai

T.T
43
Sultan Abdullah
Francis Light
13 Safar
44
Senarai nama orang menebas tanah

Rabiul Akhir, Tahun 71, tahun Zai, hari Jumaat
45
Dato Bendahara Batu Bara

T.T
46
Laksamana Kedah
Francis Light
4 Zulhijjah
47
Senarai nama orang bekerja dan berhutang

T.T
48
Senarai hutang Dato Raja Dewa Mahkota, Dato Raja Pahlawan dan Lebai Muhamad

Ahad, 14 Zulhijah 1200, tahun Jim (8 Oktober 1786)
49
Raja Muda Perlis
Francis Light
Selasa, 1 Syaaban 1202 Tahun Dal Awal (6 Mei 1788)
50
Tengku Sayid Jaafar, Panglima Besar Selangor
Francis Light
10 Zulkaedah, Selasa
51
Pu Chat
Francis Light
21 Muharam 1201, Tahun Dal (13 November 1786)
52
Nakhoda Pu Saleh
Francis Light
27 Muharam, Ahad
53
Saudagar Raja
Francis Light
25 Jamadil Awal, Sabtu
54
Nakhoda Pu Ali Acheh
Francis Light
T.T
55
Pu Saleh
Francis Light
T. T
56
Francis Light


57
Sultan Alauddin Aceh
Francis Light
(Nov. 1790?)
58
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
28 Syaaban, Jumaat
59
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
17 Zulhijah, Ahad
60
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
29 Zulkaedah, Ahad
61
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
29 Syaaban
62
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
2 Jamadil Akhir, Khamis
63
Sultan Abdullah Mukaram Shah Kedah
Francis Light
5 Jamadil Awal (25/02/1787?)
64
Raja Pahlawan Ali Khan
Kapten Scott
19 Muharam, Ahad
65
Penggawa Tua Kedah
Piya Rat
1 Jamadil Awal, Sabtu, Tahun Ha
66
Encik Lu Ngak
Francis Light
25 Jamadil Awal 1199 Tahun Ha, Hari Selasa
(5 April 1785)
67
Raja Muda Kedah (Perlis)
Francis Light
T.T
68
Francis Light
Laksamana Kedah
21 Zulkaedah, Rabu (12 Aug 1789?)
69
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
T.T
70
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
T.T
71
Salinan surat Laksamana Kedah
Francis Light
22 Syawal 1181 (12 Mac 1768)
72
Dato Raja Indera Setia
Francis Light
26 Muharam, Ahad
73
Raja Ali Selangor
Francis Light
T.T (1788?)
74
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
23 Syawal, Khamis (1792?)
75
Tengku Raden Muhamad
Francis Light
5 Syawal 1206, Tahun Alif, Ahad (27 Mei 1792)
76
Abdul Rahim Haji Abdullah Melaka
Francis Light
19 Rabiul Akhir 1207 (4 Disember 1792)
77
Yusuf
Francis Light
T.T
78
Daftar beli barang dan upah
-
T.T
79
80
81
82
83